Línia educativa

1.- PRINCIPIS PEDAGÒGICS DEL CENTRE:

 • Potenciem la inclusió de les noves tecnologies dins del procés d’ensenyament i aprenentatge amb tres ordinadors per aula, sessions d’informàtica a tots els nivells, utilització de kits d’internet a l’aula i pissarra digital a cicle mitjà i superior.
 • L’escola és oberta a l’entorn, per a fer possible l’adquisició d’elements bàsics culturals i una progressiva autonomia d’acció en el medi de l’infant.
 • Potencia la participació activa del pares i mares.
 • L’escola es manifesta aconfessional, respectant les creences de cada persona.
 • Assumeix el pluralisme ideològic i evita l’adoctrinament.
 • L’educació social i moral de l’alumnat és orientada cap a la igualtat de les persones, rebutjant qualsevol discriminació per raó de sexe, ètnia, religió, etc.

2.- PROJECTE LINGÜÍSTIC:
L’objectiu prioritari és formar alumnes que siguin competents per comprendre i expressar-se tant en català com en castellà i coneguin iutilitzin una llengua estrangera: l’anglès.El català és la llengua de comunicació i d’aprenentatge a l’escola, tant a les activitats pròpiament escolars com a les activitats complementàries i extraescolars. Des de P3 l’alumnat està immers en un ambient on la llengua que s’utilitza arreu és el català. El castellà s’introdueix a 1r curs de primària, i la seva presència als horaris va augmentant en els cursos superiors.La llengua anglesas’introdueix a P5 de forma oral i a partir de 1r curs de primàriava augmentant la seva presència als horaris.

3.- RECURSOS HUMANS DELS QUE DISPOSA EL CENTRE:
L’escola Marià Galí té 18 grups/classe: 6 d’Educació Infantil i 12 de Primària.
El professorat actual del qual disposem està format per

 • les especialistes en l’etapa infantil (3-6 anys),
 • els tutors i les tutores de primària,
 • tutor d’aula d’acollida,
 • especialistes d’educació física,
 • especialistade música,
 • especialistes d’anglès,
 • mestra de religió (àrea voluntària per l’alumnat),
 • especialista d’audició i llenguatge
 • especialista d’educació especial.

També comptem amb una tècnica auxiliar en educació infantil pel nivell de P3. En total som 30 professionals de l’ensenyament.
A més, comptem amb la col·laboració d’un psicòleg i una mediadora intercultural de forma periòdica i la intervenció d’una especialista de logopèdia i una fisioterapeuta per cassos concrets.

El personal d’administració i serveis el formen

 • una administrativa i el conserge
 • les cuineres i monitores del menjador i del servei d’acollida matinal que depenen de l’empresa encarregada.
 • les monitores de les activitats extraescolars que depenen de l’AMPA.