Normativa

CALENDARI:

Les classes començaran el 13 de setembre de 2021 i finalitzaran el 22 de juny de 2022

L’alumnat de P3 farà entrada progressiva del 12 al 14 de setembre.

HORARI DE L’ESCOLA:   

Matins de 9 h a 12,30 h.

Tardes de 15 h a 16,30 h.

L’horari de menjador serà de 12,30h a 15h.

El dia 22 de desembre de 2021  i a partir del 7 de juny de 2022,  l’horari serà de 9h a 13h. El servei de menjador serà de 13h a 15,30h.

VACANCES:

Nadal: Del 22 de desembre del 2021  al 10 de gener del 2022, ambdós inclosos.

Setmana Santa: del 9 d’abril del 2021 al 18 d’abril de 2022, ambdós inclosos.

Dies festius (lliure disposició): 11 d’octubre, 7 de desembre de 2021 i 28 de febrer, 29 d’abril i 3 de juny  del 2022.

LLIURAMENT DE NOTES I INFORMES:

EDUCACIÓ INFANTIL: al febrer i a final de curs.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA: al final de cada trimestre.

ENTRADES I SORTIDES: 

Veure actualització PLA D’OBERTURA

a) L’alumnat d’Educació Infantil (P3, P4 i P5) entra i surt per la porta del davant de l’edifici. Els pares i mares NO poden entrar al pati a acompanyar els seus fills, a excepció dels pares i mares de P3, que podran entrar fins la primera setmana d’octubre. A la porta hi haurà una mestra a la qual li poden donar els encàrrecs escrits que tinguin.

A la sortida, els familiars dels nens i nenes de parvulari podran entrar al pati. Els nens/es de parvulari començaran a sortir cinc minuts abans que els de primària.

b) L’alumnat de Primària entra i surt per la porta de darrera, tret dels dies que plou, que farà l’entrada o sortida per la porta del davant.

Per motius d’organització, els acompanyants dels alumnes primària no poden entrar al pati quan hi ha alumnes.

Els nens i nenes seran lliurats a una persona adulta responsable, per la qual cosa els preguem puntualitat a l’hora de recollir-los. Si volen que els seus fills o filles marxin sols cap a casa, cal que els autoritzin degudament amb l’imprès que poden sol.licitar al professorat o a secretaria.

A les entrades el professorat no pot atendre cap pare o mare: qualsevol missatge que vulguin fer arribar a la mestra o mestre, l’han de fer per escrit, o bé esperar-se a la sortida. El conserge també recollirà els seus encàrrecs i els passarà al mestre o la mestra corresponent.

Es recorda que l’alumnat NOPOT ROMANDRE DINS EL RECINTE ESCOLAR jugant, ni tan sols acompanyats pels pares/mares, a partir de les 12:30h i de les 16:30h. La responsabilitat de la vigilància a partir d’aquests moments és dels seus pares i mares.

ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT:

L’assistència a l’escola és obligatòria.

La porta s’obrirà a les 9 h. i a les 15 h. i romandrà oberta uns 5 minuts.

Qualsevol nen/a que arribi tard, o no pugui assistir a classe ha de portar el justificant que hi ha a l’agenda signat pels pares o un justificant del metge en el seu cas, explicant el motiu del seu retard o falta.

Si l’alumne té un retard superior a un quart d’hora i no porta justificant mèdic, romandrà a secretaria fins el proper canvi de classe. De tota manera, els pares han de justificar PER ESCRIT els retards.

El conserge acompanyarà a l’alumnat que arribi tard fins la seva classe. Els pares no poden pujar a les classes en horari escolar.

Tanmateix, per deixar sortir un nen o nena en hores de classe ha de dur una sol·licitudescrita pel pare, mare o tutor. Recordin que si no l’han autoritzat a marxar sol, l’han de venir a buscar a l’escola.

CONDUCTA I DISCIPLINA:

L’escola, en el seu NORMATIVA D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE, recull la normativa general respecte als drets i deures de l’alumnat.

Complint aquesta normativa, els/les mestres registren les conductes contràries a les normes de convivència del centre (faltes lleus), o, en el seu cas les conductes greument perjudicials per a la convivència del centre (faltes greus) que hagin observat en el quadern destinat a aquesta finalitat.

Si l’alumne/a comet una falta greu, es comunica immediatament als pares en un full que han de tornar signat al centre i que formarà part de l’expedient de l’alumne fins a final de curs.

També es comunica als pares per escrit quan l’alumne/a acumula cinc faltes lleus.

Les mesures correctores que s’apliquen són recollides al RRI seguint les indicacions del Decret 279/2006 de 4 de juliol.

És important per l’educació de l’alumnat que la família recolzi en tot moment davant l’alumne/a les decisions preses pel professorat. En cas de discrepància, cal demanar una entrevista personal amb el/la mestre/a per veure les motivacions que l’han dut a prendre aquestes decisions i modificar-les si cal.

Cal mantenir l’alumnat al marge de les discrepàncies entre els adults, ja que només provoquen angoixa i inseguretat en el nen o nena.

PROCEDIMENT A SEGUIR EN CAS DE QUEIXES:

Quan els pares estiguin en desacord amb l’actuació del personal del centre, cal que en primer lloc parlin amb el/la mestre/a amb qui tinguin la discrepància. En cas de no trobar punts d’acord, cal parlar amb el tutor/a i en darrer terme si és necessari, amb la direcció del centre.

Si tot i així no s’està d’acord i es vol presentar una queixa formal, cal fer un escrit de queixa adreçat a la direcció del centre que ha de contenir la identificació de la persona o persones que el presenten, el contingut de la queixa, la data i la signatura, i, sempre que sigui possible, les dades, documents o altres elements acreditatius dels fets, actuacions o omissions a què es fa referència (Resolució d’1 de juliol de 2005).

UNIFORME ESCOLAR:

És obligatori l’ús de bata en tota l’etapa escolar des de l’1 d’octubre fins el 31 de maig. El model està unificat per ambdós cicles (infantil i primària).

És obligatori l’ús del xandall del centre a les classes d’Educació Física i, per motius de seguretat, sempre que es realitzi una sortida fora del recinte escolar.

S’ha de marcar aquesta roba amb el nom i cognoms de l’alumne/a. Les bates i jaquetes han de dur una beta llarga que permeti penjar-la.

MALALTIES I MEDICAMENTS:

Els nens i nenes que han tingut febre durant la nit o que tenen malalties que s’encomanen NO PODEN ASSISTIR A L’ESCOLA. Si a l’escola es detecta que un nen o nena té febre, s’avisarà a la família per a que el vinguin a buscar.

Si el vostre fill o filla pateix alguna malaltia crònica, és imprescindible que l’escola en tingui coneixement, sobretot si cal algun medicament o actuació específica.

El personal del col·legi no administrarà cap tipus de medicament excepte en el cas de malalties cròniques (asma…) o altres casos particulars, sempre que hi hagi la prescripció mèdica.

ACCIDENTS :

En cas de petits accidents es farà la cura a l’escola. Si el cas és més greu i l’escola considera que l’alumne/a ha de ser visitat per un especialista es procedirà així:

-Es farà una atenció primària a l’escola.

– S’avisarà a la família per telèfon perquè acompanyi al nen/a a urgències. És imprescindible que cada família doni a l’escola un mínim de dos números de telèfon.

En cas de no trobar cap familiar serà el personal del centre qui acompanyarà el nen/a al servei mèdic en un taxi.

Si la família és sòcia de l’AMPA, aquesta es farà càrrec del cost del taxi. Si la família no és sòcia de l’AMPA s’haurà de fer càrrec de les despeses del transport.

MENJADOR :

El menjador escolar és gestionat per l’empresa SERHS

El preu del menú es determina a principi de curs i es paga a través de domiciliació bancària mensualment.

Es consideren comensals fixes aquells nens /es que es queden a dinar cada dia a l’escola, o que ho fan algun/s dia/es, si són sempre els mateixos (per exemple els dimarts i dijous, tots els divendres…)

Els comensals esporàdics hauran de comprar un tiquet a qualsevol oficina de la Caixa de Pensions amb qualsevol targeta de dèbit, crèdit o llibreta si sou clients. El número d’entitat de la nostra escola és el 0253530. El tiquet l’heu de dipositar a les 9:00 h. degudament emplenat, a la bústia que hi ha al vestíbul del centre. El preu d’aquest tiquet és lleugerament superior al preu del menú habitual.

ACOLLIDA MATINAL:

Aquest servei s’hagut de suspendre per manca d’usuaris. En cas que el necessiteu, poseu-vos en contacte amb direcció.

CELEBRACIONS:

L’alumnat d’Educació Infantil pot celebrar el seu aniversari (si així ho vol) portant esmorzar per als companys de la classe.

Donada la diferent organització de Primària, demanem que no es celebrin a l’escola els aniversaris a partir de 1r de Primària.

No es podran repartir invitacions per a festes d’aniversari particulars dins el recinte de l’escola.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

A l’escola es complementen els aprenentatges amb sortides pedagògiques. Aquestes sortides són obligatòries i suposen una despesa addicional mitjana d’uns 60 o 70€, en funció del nivell acadèmic. Cap nen/a hi pot participar si no té l’autorització del seu pare o mare.

Si el preu de la sortida és inferior als 10€, li podreu pagar directament als tutors; si el cost és superior als 10€, haureu de fer un ingrés a “La Caixa”. Se us informarà de la forma de pagament cada vegada que es realitzi una sortida.

Per evitar-vos els pagaments de comissions en fer traspassos d’una entitat a una altra, us recomanem que si no en teniu, obriu un compte a “La Caixa” per facilitar-vos aquest tipus de gestions. No oblideu posar el nom DEL NEN O LA NENA (NO EL VOSTRE!) en el resguard de pagament.