↑ Torna a

PAC 2010-2014

PAC 2010-2014

(Projecte d’Autonomia de Centres)

La nostra escola està duent a terme un Projecte d’Autonomia de Centre (PAC).

Aquest projecte es concreta en un document que recull:

 • Una anàlisi de la realitat de l’escola (en la que hi vam participar pares, mares alumnes i mestres de l’escola el curs passat).
 • Les estratègies que podem utilitzar per a millorar dos aspectes concrets: els resultats educatius i la cohesió social.

Tota la tasca educativa que es fa al centre va encaminada a aconseguir:

 • Ser una escola pública de qualitat, on l’adquisició de valors sigui tant important com l’adquisició de coneixements, i a on alumnat i professorat gaudeixin amb les tasques que realitzen.
 • Ser una escola acollidora, integradora i cooperativa, amb la participació de tota la comunitat educativa.
 • Que els nostres alumnes siguin autònoms, responsables i respectuosos amb sí mateixos, amb les altres persones i amb l’entorn.
 • Que el nostre alumnat sigui competent socialment i capaç de resoldre els conflictes de forma eficaç.
 • Més participació i protagonisme de l’alumnat, centrant l’atenció en els seus interessos, inquietuds i necessitats.
 • Augmentar el percentatge d’alumnes amb èxit escolar.
 • Utilitzar les TIC de forma habitual en el desenvolupament dels processos d’ensenyament/aprenentatge.
 • Aplicar noves metodologies a l’aula que interrelacionin totes les àrees i respectin els ritmes d’aprenentatge de l’alumnat: treballar per projectes a l’aula.

Per a aconseguir millorar els resultats educatius, ens proposem:

Millorar la comprensió i l’expressió oral i escrita.

 • Les famílies hi teniu un paper important si us assegureu que els nens i les nenes llegeixin diàriament a casa.
 • A l’escola fem una sessió setmanal d’expressió oral i escrita. També potenciem la lectura entre alumnat de diferents cursos.

Millorar els resultats en càlcul mental i resolució de problemes.

 • Les famílies us heu d’assegurar que facin els deures; ajudeu-los a repassar i doneu-li petites responsabilitats que impliquen càlcul,  com anar a comprar, vigilar el canvi…
 • A l’escola fem una sessió setmanal de càlcul mental i resolució de problemes.

Renovació de la metodologia d’aula, treballant per competències.

 • Les famílies els heu de facilitar espais i horaris de reunió. Així també els heu d’ajudar a buscar informació a les biblioteques si cal, i a Internet. Permeteu que els nens i nenes facin ús dels ordinadors, controlant les activitats que hi fan. Recordeu que a la web de l’escola www.escolamariagali.cat l’alumnat hi té un munt d’activitats educatives.
 • A l’escola els nens i nenes treballen alguns continguts per “projectes”. Això requerirà que hagin de fer treballs en grup… Totes les aules de Primària estan equipades amb pissarres digitals i la previsió durant aquest curs és la d’acabar d’instal·lar-ne la resta d’aules.

Atendre la diversitat d’alumnat que hi ha a les aules.

 • És important que tota la comunitat educativa respectem la diversitat social i cultural que ens envolta.
 • A l’escola fomentem el treball en grup, la barreja entre nens i nenes de diferents cultures i els facilitem  espais on reben una atenció personalitzada que els permet avançar.

Per aconseguir millorar la cohesió social, ens proposem:

Millorar la convivència al centre,

 • Les famílies heu d’evitar sobreprotegir els nens i nenes, ajudant-los a resoldre per ells mateixos, a través del diàleg, els conflictes que puguin tenir. Us demanem suport en les decisions que pren el professorat i esperem resoldre les diferències d’opinió amb respecte.
 • A l’escola estem portant a terme activitats que ajuda a l’alumnat a expressar les seves emocions. S’ha creat un Consell de Delegats que els facilita la participació en les decisions del centre.Impulsar l’ús del català, fent-lo la llengua vehicular de tota la comunitat educativa.
 • Comptem amb els pares i mares per a què els nens i nenes escoltin català a casa, ja sigui perquè vosaltres el parleu, o perquè l’escolten a la TV.
 • A l’escola incentivem l’ús del català amb ajut de “La Flautina”, un personatge que ens visita de tant en tant, ens observa i ens engresca a utilitzar la nostra llengua.

Fomentar els valors de respecte al medi ambient i els hàbits saludables.

 • Demanem la vostra col·laboració en què els nens i nenes s’alimentin correctament i no portin pastisseria industrial a l’escola. També demanem la vostra col·laboració en fer reciclatge a casa i permetre que els nens i nenes us ajudin.
 • A l’escola potenciem els hàbits d’alimentació saludable. S’estableix el dimarts com a “dia de l’esmorzar saludable”-entrepà, fruita, cereals,…-,  i els dijous com a “dia de la fruita”-qualsevol tipus de fruita, però intenteu que sigui variada-: respecteu-los.

Treballem el reciclatge de residus.

Fomentar l’exercici físic i la pràctica esportiva.

 • Engresqueu-los a practicar qualsevol esport, i si és possible, de grup.  

L’escola ofereix activitats extraescolars adequades a l’edat dels alumnes per evitar el sedentarisme i el sobrepès. La participació en els jocs esportius escolars afegeix motivació en l’alumnat.

 • Un equip docent que treballa coordinadament, capaç d’encetar projectes engrescadors per a tothom.
 • Viure l’esport com a mitjà d’integració i cohesió de l’alumnat.
 • Ser un agent actiu en la cura del medi ambient.
 • Ser una escola oberta a les famílies i a l’entorn: ser un centre de referència, donada la falta de infraestructures del barri.
 • Unes famílies implicades en el progrés dels seus fills i filles.

La nostra tasca educativa te com a repte desenvolupar les capacitats de  l’autoestima, la responsabilitat, la cooperació i l’autonomia.

Hi ha també altres capacitats que volem desenvolupar en l’alumnat:

 • La creativitat, la curiositat,la iniciativa i el sentit crític.
 • La felicitat, gaudiment i satisfacció personal que hom obté com a recompensa per l’esforç, compromís, implicació personal i constància amb la feina que se li encomana.
 • El respecte vers un mateix, l’altre i l’entorn, reconeixent l’autoritat dels adults, tant de mestres com de pares i mares.
 • L’aplicació del sentit comú davant qualsevol situació.
 • La inclusió, la tolerància, l’ajuda entre iguals i la cooperació amb la resta de grup.
 • El diàleg com a mitjà per a comunicar-se i aconseguir exposar les idees d’una forma empàtica.
 • La catalanitat, a través de la difusió de les tradicions, arrels, cultura, llengua…

Per aconseguir tots aquests reptes, hem de treballar conjuntament famílies i escola. L’escola sola no pot assolir tots aquests ideals: necessitem que estigueu al nostre costat, i que treballem plegats. De poc serviran els nostres esforços si no compartim aquestes fites  i caminem, escola i família, en la mateixa direcció.

COMPTEM AMB LA VOSTRA COL·LABORACIÓ PER ASSOLIR ELS OBJECTIUS QUE ENS HEM MARCAT.

 Considerem indispensable que estigueu informats del que estem fent a l’escola i us demanem la vostra col·laboració en aspectes força concrets.